STARS Patient Information

Informacja dla pacjenta

Blackouts Checklist

Omdlenia odruchowe

Omdlenia odruchowe są jedną z najczęściej występujących postaci omdleń. Określane również jako omdlenia wazowagalne lub neurokardiogenne, są stanem przemijającym wynikającym z nieprawidłowego funkcjonowania układu autonomicznego, który reguluje ciśnienie tętnicze i częstość pracy serca.

Pobierz informacje o Omdleniach odruchowych

Pobierz informacje Bradykardia (wolny rytm serca)

Omdlenia przyczyną upadkow osob starszych

Pobierz informacje o Omdlenia przyczyną upadkow osob starszych

Monitorowanie pracy serca

Jeśli doświadczasz nawracających utrat świadomości, kołatań serca, mroczków przed oczami czy zawrotów głowy, Twój lekarz może zdecydować o monitorowaniu pracy serca.
Monitorowamie pracy serca jest badaniem diagnostycznym, w czasie którego czynność elektryczna serca jest nagrywana w celu identyfikacji zaburzeń rytmu. Praca Twojego serca może być rejestrowana na kilka sposobów.

EKG (Elektrokardiogram)

Każdy pacjent po utracie przytomności powinien mieć zapisane 12-odprowadzeniowe EKG. EKG rejestruje zapis czynności elektrycznej serca w danym momencie w czasie wizyty.

 

24-godzinny / 7-dniowy Holter

Holter jest zapisem EKG. Monitorowanie Holter EKG dostarcza Twojemu doktorowi albo 24-godzinny albo 7-dniowy zapis czynności elektrycznej serca.

 

 

Wszczepialny rejestrator arytmii (implantable loop recorder, ILR)

ILR jest używany do monitorowania pracy serca przez miesiące, jeśli omdlenia występują rzadziej niż raz na miesiąc. Urządzenie to pozostawia się pacjentowi na okres do 3 lat.

 

Pobierz informacje o ILR


Get in touch for more help and information

info@stars-pl.org

Share

Send us your feedback

Patient Resources

To download our information resource and receive regular updates from STARS please enter your details below*:

No thanks

*Please note you can unsubscribe from our mailing list at any time

This link will take you to the site

Stay on this site